Oferta obejmuje

PPOŻ – SZKOLENIA I DOKUMENTACJA

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która:

 • wykona audyt obiektu,
 • pomoże dobrać odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy (instalacje, gaśnice, hydranty itp.),
 • dobierze oznakowanie ppoż oraz niezbędne instrukcje,
 • sporządzi plany ewakuacyjne,
 • wykona pełną i zgodną z obowiązującymi przepisami Instrukcję przeciwpożarową.
Dla naszych klientów realizujemy także szkolenia ppoż – ich czas trwania oraz tematykę dobieramy do specyfiki działalności klienta, zagrożeń oraz czasu, jakim dysponuje Zleceniodawca.

KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem: 2.32/00096/2008 oraz przy Starostwie Powiatowym w Gryfinie pod numerem ewid. EK-4320/40/1/08. Dysponujemy własnymi salami dydaktycznymi, wyposażonymi w profesjonalny sprzęt audiowizualny i dydaktyczny. Odpowiednie usytuowanie pomieszczeń dydaktycznych w budynku gwarantują spokój oraz ciszę, natomiast profesjonalne wyposażenie biura oraz odpowiednia wiedza i doświadczenie zespołu firmy daje gwarancję właściwej jakości realizowanych usług.

Zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną kadrę,
 • Profesjonalny sprzęt dydaktyczny,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Własną bazę szkoleniową oraz możliwość realizacji szkoleń u Zleceniodawcy,
 • Konkurencyjne ceny,
 • Profesjonalna i miłą obsługę.
SZKOLENIA:

Obsługa urządzeń podlegających dozorowi technicznemu Celem kursów jest przygotowanie uczestników do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz uzyskania uprawnień do obsługi urządzeń podlegających dozorowi technicznymi. Program obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczenia praktycznej obsługi urządzeń. Poszerzony jest dodatkowe zagadnienia BHP oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (dodatkowe zaświadczenia!) Po ukończeniu, uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, ze wskazana liczbą godzin oraz programem kształcenia, dotyczące obsługi konkretnego urządzenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją UDT otrzymuje uprawnienia państwowe. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowo certyfikatu w języku angielskim, wydanego przez UDT (ważność – 5 lat).

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych – Kategoria IIWJO

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa o dozorze technicznym,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70 poz. 650 z 2002 r. z póżn. zm.).
Termin realizacji: Kursy organizowane są cyklicznie. Informacje o naborach zamieszczane są w dziale „Aktualności” .
Forma: Kurs popołudniowy ( w tygodniu) i/lub weekendowy. Do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.
Miejsce organizacji kursu: Kurs realizowany jest na terenie placówki SALOMON w Chojnie.

Operator żurawi przeładunkowych , przewoźnych – Kategoria IIŻ

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa o dozorze technicznym,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych,
 • Norma PN-ISO 9926-1:1996 – Dźwignice. Szkolenie operatorów. Postanowienia ogólne.
Nazwa kursu: Kurs dla osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi przeładunkowych HDS /typ IIŻ/ wg normy PN-EN12999.
Termin realizacji: Kursy organizowane są cyklicznie. Informacje o naborach zamieszczane są w dziale „Aktualności” .
Egzamin: Sprawdzenie efektów nauczania odbędzie się poprzez przeprowadzenie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego.
Dokument: Ukończenie kursu potwierdzone będzie imiennym zaświadczeniem wydanym przez SALOMON Centrum szkoleniowo – doradcze oraz zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowo certyfikatu w języku angielskim, wydanego przez UDT.

KURS OPERATORA SUWNIC STEROWANYCH Z POZIOMU ROBOCZEGO IIS

Termin realizacji: Kursy organizowane są cyklicznie. Informacje o naborach zamieszczane są w dziale „Aktualności” .
Forma: Kurs realizowany jest w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Zajęcia praktyczne natomiast realizowane są na podstawie odrębnie ustalonego terminarza.
Sposób organizacji kursu:
Czas trwania kursu: 44 godziny, w tym 8 godzin zajęć praktycznych. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej – 45 minut.
Kolejność szkolenia:
I: Część teoretyczna – zgodnie ze szczegółowym programem nauczania,
II: Po ukończeniu części teoretycznej należy rozpocząć szkolenie praktyczne,
III: Praktyczna nauka obsługi suwnic – zgodnie ze szczegółowym programem nauczania
IV: Egzamin: termin oraz szczegółowy zakres tematyczny wskazany przez Urząd Dozoru Technicznego.
Egzamin: Sprawdzenie efektów nauczania odbędzie się poprzez przeprowadzenie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego.
Dokument: Ukończenie kursu potwierdzone będzie imiennym zaświadczeniem wydanym przez SALOMON Centrum szkoleniowo – doradcze oraz zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

ABC Przedsiębiorczości

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do uruchomienia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto, krok po kroku, uczy samodzielnego tworzenia biznes planu przedsięwzięcia (niezbędne w przypadku ubiegania się o dotację na otworzenie działalności gosp.). Zajęcia obejmują wykłady oraz warsztaty (wypełnianie formularzy, analiza dokumentów rejestracyjnych, konstruowanie biznes planu na konkretnych przykładach) oraz konsultacje indywidualne.

DOKUMENTACJA BHP

Firma SALOMON funkcjonuje na rynku od 2008 rt. Posiada bogate doświadczenie edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w zakresie nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
Współpracujemy z wieloma firmami z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, w szczególności Powiatu Gryfińskiego. Utrzymujemy stałą współpracę z Urzędami Miast i Gmin, firmami produkcyjnymi, dyskontami handlowymi, mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Oferujemy między innymi:
 • wykonywanie obowiązków służby bhp (w firmie zatrudniającej do 100 pracowników pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bhp. Musi powierzyć wykonywanie zadań tej służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy (art. 237¹¹ §1) spełniającemu wymagania dla pracowników tej służbty.
  W przypadku braku kompetentnych pracowników może pracodawca powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, posiadającym stosowne kwalifikacje (§4 4 rozporz. Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp)
 • przeprowadzanie audytów w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, sporządzanie instrukcji ppoż, planów ewakuacji,
 • wykonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy,
 • tworzenie dokumentacji bhp tj.: rejestrów czynników szkodliwych, rejestrów czynników biologicznych, instrukcji stanowiskowych, instrukcji ppoż., instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zarządzeń wewnątrzzakładowych dotyczących bhp, itp.,
 • przeprowadzanie szkoleń w dziedzinie bhp, ochrony ppoż. i pierwszej pomocy,
 • merytoryczna pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także doboru odzieży roboczej i ochronnej,
 • dobór oraz sprzedaż apteczek i punktów pierwszej pomocy, instrukcji oraz oznakowania,
 • dobór oraz sprzedaż sprzętu gaśniczego – gaśnice różnych typów, instrukcji i oznakowania ppoż.
  Deklarujemy negocjacyjny sposób ustalania cen, terminów i form płatności. Z nami jest po prostu łatwiej!

DOKUMENTACJA HACCP

Od kilku lat zajmujemy się opracowanie, dokumentacji HACCP dla firm z branży gastronomicznej: sklepów, hoteli, restauracji, barów. Opracowane przez nas księgi HACCP oraz dokumentacje GMP/GHP zawierają niezbędne instrukcje, procedury postępowania oraz karty zapisów, które są wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Cena podlega negocjacjom i waha się od 450-650 zł (dokumentacja uproszczona) oraz od 850 – 1500 zł (Księga HACCP).

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Mając na względzie obowiązujące przepisy, specyfikę produkcji, warunki pracy oraz wyniki badań czynników środowiska pracy :

 • dobieramy środki ochrony pracy dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • oferujemy sprzedaż środków ochrony indywidualnej,
 • dodatkowo kontaktujemy naszych klientów z firmami specjalistycznymi, zajmującymi się: dostarczaniem, praniem i konserwacją odzieży roboczej i ochronnej (eliminacja znaczących zagrożeń chemicznych i biologicznych!).

SZKOLENIA: BHP, PPOŻ, PIERWSZA POMOC

 • Szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych
 • Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Kursy bhp dla osób pełniących funkcję służby bhp
 • Szkolenia PPOŻ
 • Kursy pierwszej pomocy (1 – dniowe) prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych
Ceny ustalane są indywidualnie – w zależności od wielkości zakładu pracy (urzędu) oraz liczby pracowników delegowanych na szkolenie

SZKOLENIA BHP

Są to w szczególności:

1. Szkolenie wstępne

 • szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny,
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy,
szkolenia wstępne ogólne przeprowadzane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy, według programów opracowanych dla poszczególnych grup (stanowisk).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 z późn. zm.).

2. Szkolenie wstępne w zakresie bhp – instruktaż ogólny

instruktaż ogólny – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy – przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy, osoby kierowane na staż zawodowy.

3 . Szkolenie wstępne w zakresie bhp – instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym
stanowisku pracy dla:

 • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego na wyżej wymienione stanowisko oraz zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany procesu technologicznego, wprowadzenia substancji szkodliwych dla zdrowia czy nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń itp.,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktyki studenckie,
 • pracowników wykonujących pracę na kilku stanowiskach pracy – na każdym z tych stanowisk,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w pkt 1, w przypadku wprowadzenia na tym stanowisku zmian warunków techniczno – organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i urządzeń.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 z późn. zm.).

4 . Szkolenie okresowe w zakresie bhp odbywają:

Szkolenie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy:

 • osoby będące pracodawcami,
 • osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie i brygadziści).
Szkolenie okresowe w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy:
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urzadzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe l uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r. z póżn. zm.).

5 . Szkolenia w zakresie bhp – przeprowadza się okresowo:

 • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata,
 • szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – nie rzadziej niż raz w roku,
 • nie rzadziej niż raz na 5 lat – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, pracownicy inżynieryjno – techniczni, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 • nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno – biurowi.
Rozporządzenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z póżn. zm.).

Podstawy prawne szkoleń w zakresie bhp:

 • nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie w czasie pracy i na swój koszt,
 • pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy,
 • zapoznanie się z przepisami i zasadami bhp pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r.
KURSY PIERWSZEJ POMOCY

Pracodawco – dostosuj się do wymogów kodeksu pracy i przeszkol wyznaczonego pracownika

 • Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 209¹. (184) Pracodawca obowiązany jest wyznaczyć osobę do udzielania pierwszej pomocy. Wyznaczona osoba musi posiadać wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielenie pomocy poszkodowanemu. Powinna zatem ukończyć szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Szkolenie jest 1- dniowe. Koszt – 150 zł. Rabaty dla firm kierujących więcej niż 1 pracownika (powyżej 2 pracowników – 100/80 zł).
 • Szkolenie obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z dyplomowanym ratownikiem medycznym (przy użyciu fantomów, apteczek, materiałów do udzielania pierwszej pomocy, plansz instruktażowych itp.)
 • Osoba przeszkolona otrzymuje zaświadczenie, zgodne z obowiązującymi przepisami.
Dla stałych klientów naszej firmy, firm współpracujących oraz osób, które były uczestnikami kursów organizowanych przez naszą firmę oferujemy atrakcyjne rabaty!!!

DORADZTWO: BHP, PPOŻ, HACCP,MARKETINGOWE

Doradztwo biznesowe oraz marketingowe obejmuje:

 • Doradztwo w zakresie uruchomienia działalności gospodarczej
 • Sporządzenie biznes planu ( w celach kredytowych, czy też uzyskania bezzwrotnych dotacji np. z Urzędu Pracy)
 • Pomoc w sporządzeniu pism urzędowych
 • Doradztwo w zakresie zaplanowania przedsięwzięcia inwestycyjnego i działań marketingowych
 • Opracowanie nazwy i loga firmy

SKLEP BHP I PPOŻ

Znając się na problematyce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej naszym Klientom umożliwiamy zakup po preferencyjnych cenach:

 • oznakowania i instrukcji BHP
 • oznakowania ewakuacyjnego
 • oznakowania i instrukcji ppoż
 • sprzętu gaśniczego
 • odzieży roboczej i ochronnej
 • środków ochrony indywidualnej
 • apteczek i wkładów pierwszej pomocy
 • oznakowania usytuowania apteczek oraz instrukcji pierwszej pomocy
 • tablic i znaków ostrzegawczych

SALOMON - BHP, PPOŻ, SZKOLENIA, DOKUMENTACJA, DOTACJE, DORADZTWO, SKLEP

Scroll Up