Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Kobieta prowadząca wózek widłowy

Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem: 2.32/00096/2008 oraz przy Starostwie Powiatowym w Gryfinie pod numerem ewid. EK-4320/40/1/08. Dysponujemy własnymi salami dydaktycznymi, wyposażonymi w profesjonalny sprzęt audiowizualny i dydaktyczny. Odpowiednie usytuowanie pomieszczeń dydaktycznych w budynku gwarantują spokój oraz ciszę, natomiast profesjonalne wyposażenie biura oraz odpowiednia wiedza i doświadczenie zespołu firmy daje gwarancję właściwej jakości realizowanych usług.

Zapewniamy:

  • Wykwalifikowaną kadrę,
  • Profesjonalny sprzęt dydaktyczny,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Własną bazę szkoleniową oraz możliwość realizacji szkoleń u Zleceniodawcy,
  • Konkurencyjne ceny,
  • Profesjonalna i miłą obsługę.

SZKOLENIA:

Obsługa urządzeń podlegających dozorowi technicznemu Celem kursów jest przygotowanie uczestników do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz uzyskania uprawnień do obsługi urządzeń podlegających dozorowi technicznymi. Program obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczenia praktycznej obsługi urządzeń. Poszerzony jest dodatkowe zagadnienia BHP oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (dodatkowe zaświadczenia!) Po ukończeniu, uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, ze wskazana liczbą godzin oraz programem kształcenia, dotyczące obsługi konkretnego urządzenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją UDT otrzymuje uprawnienia państwowe. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowo certyfikatu w języku angielskim, wydanego przez UDT (ważność – 5 lat).

OPERATOR ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH, PRZEWOŹNYCH – KATEGORIA IIŻ

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa o dozorze technicznym,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych,
  • Norma PN-ISO 9926-1:1996 – Dźwignice. Szkolenie operatorów. Postanowienia ogólne.

Nazwa kursu: Kurs dla osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi przeładunkowych HDS /typ IIŻ/ wg normy PN-EN12999.
Termin realizacji: Kursy organizowane są cyklicznie. Informacje o naborach zamieszczane są w dziale „Aktualności” .
Egzamin: Sprawdzenie efektów nauczania odbędzie się poprzez przeprowadzenie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego.
Dokument: Ukończenie kursu potwierdzone będzie imiennym zaświadczeniem wydanym przez SALOMON Centrum szkoleniowo – doradcze oraz zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowo certyfikatu w języku angielskim, wydanego przez UDT.